Generalforsamling 2017
Contact: Photographer Peter Nørby Esromgade 15, opg. 2, st DK-2200 Copenhagen N +45 21262146 peter@peternorby.dk

Generalforsamling 2017

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 hos Rosinante i Købmagergade 62, København K.

Specialarrangement med Maren Uthaug umiddelbart efter generalforsamlingen: Cav Bøgelund i samtale med Maren Uthaug om Ting jeg gjorde … og ting hun gør.

Dansk Tegneserieråds »hvidbog« – Tegneserier i Danmark: Statusrapport 2017 – uddeles frisk fra tryk på generalforsamlingen!

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Carsten Søndergaard som dirigent og Pernille Arvedsen som referent.

2. Bestyrelsens beretning
Fremlægges af formand Marianne Eskebæk Larsen på generalforsamlingen.

3. Regnskab ved kassereren
Fremlægges af kasserer Lasse Steenholt på generalforsamlingen.

4. Budgetforslag ved kassereren
Fremlægges på generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være rådet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen. Det betyder ––> Forslag indsendes pr. e-mail til info@dansktegneserieraad.dk senest 14. marts 2016.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018, 200 kr. for private medlemmer og 1000 kr. for institutioner.

7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
Marianne Eskebæk Larsen er som formand ikke på valg i år.
På valg til bestyrelsen er: Pernille Arvedsen, Steffen Rayburn-Maarup og Erik Barkman. Alle bortset fra Steffen Rayburn-Maarup genopstiller.
Bestyrelsen indstiller Ida Marie Havsager Andersen som kandidat til bestyrelsen.
Ida Marie Havsager Andersen (f. 1989) er cand.mag. i visuel kultur fra Københavns Universitet. Pt. ansat ved KØS – Museum for kunst i det offentlige rum. Medlem af bestyrelsen i Copenhagen Comics med ansvar for børn- og ungeudvalget. Thomas Thorhauge, Mads Bluhm, Carsten Søndergaard, Ida Dybdahl og Sine Laura Iversen er som bestyrelsesmedlemmer ikke på valg i år.
På valg som revisor er Anders Hjorth-Jørgensen, der genopstiller. Rikke Cortsen er som revisorsuppleant ikke på valg i år.

8. Eventuelt
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/virksomhed, har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme. Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

For at deltage i generalforsamlingen skal man have betalt kontingent for 2017. Kontingentopkræving udsendes i separat e-mail i løbet af marts. Kontingentet kan alternativt betales i indgangen til generalforsamlingen. Der modtages på generalforsamlingen kun kontanter.

Nye medlemmer kan melde sig ind ved at betale kontingent i indgangen!

foto: Peter Nørby

Skriv et svar

Luk menu