pr 9. marts 2009

§1 – FORMÅL

Dansk Tegneserieråd er et forum for alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for tegneserier.
Dansk Tegneserieråd vil arbejde for:

1.At højne både den almene og den specialiserede viden om tegneserier i Danmark, samt værdsættelsen af mediet som kunstform og som del af kulturen, endvidere at fungere som rådgivende organ i spørgsmål om tegneserier.

2. At bidrage konstruktivt til skabelsen af, vilkårene for og alsidigheden af danske tegneserier samt tilgængeligheden af oversatte og uoversatte udenlandske tegneserier i Danmark, eksempelvis gennem arrangementer, publikationer, udstillinger og faste samlinger, politisk og kunstnerisk dialog, m.m.

3. At skabe kontakt mellem og fungere som fælles forum for dem, der som “tegneserieskabere og -forlæggere, oversættere, forskere, formidlere, forhandlere og alment interesserede beskæftiger sig med tegneserier i Danmark.

4. At samarbejde både nationalt og internationalt med organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med tegneserier og relaterede medier/kunstformer, herunder at repræsentere danske tegneserier i udlandet, bl.a. gennem indstilling af danske “tegneserier og ophavsmænd til internationale priser og udstillinger og at virke for internationalt samarbejde om tegneserier gennem oplysning, udveksling og udstillingsvirksomhed.

§2 – MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner såvel som foreninger, institutioner, forlag og andre virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med tegneserier.

§3 – BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen består af formand og 6 medlemmer samt 2 suppleanter, og der tilstræbes den størst mulige faglige bredde i bestyrelsens sammensætning, således at følgende faggrupper i videst muligt omfang er repræsenteret: “tegneserieskabere (tegnere og forfattere), bibliotekarer, forlæggere, oversættere, boghandlere, kritikere og forskere.

Formanden vælges på generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

2. Valgperioden er toårig. Hvert år afgår 4 medlemmer, og hvert andet år afgår tillige formanden.

En formand eller et bestyrelsesmedlem kan uden tidsbegrænsning genvælges enten i formands- eller bestyrelsesmedlemsfunktion.

Den nye bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter valget.

3. Bestyrelsen vælger næstformand af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen. Kassereren vælges blandt rådets medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer (inkl. formanden) er til stede.

4. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§4 – REPRÆSENTANTSKABET

Bestyrelsen kan efter mandat fra generalforsamlingen opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.

§5 – REPRÆSENTATION

I tilfælde af Rådets deltagelse i eksterne råds-/tillidsposter eller lignende må bestyrelsen højst indstille den samme kandidat til den samme eksterne post 2 gange indenfor samme valgperiode.

§6 – REGNSKAB

Regnskabsåret er kalenderåret. Det gælder også for medlemskontingent.

§7 – REVISION

Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
Revisorernes valgperiode er toårig, og en revisor afgår hvert år.
Der vælges for en etårig periode en revisorsuppleant.

§8 – GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel og ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være udsendt til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog et flertal på ¾ af de afgivne stemmer. Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/ virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme.
Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

§9 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det begæres af 1/3 af medlemmerne.

§10 – EKSKLUSION

Eksklusion af et medlem, en organisation eller virksomhed kan besluttes i tilfælde af langvarig kontingentrestance eller åbenlys modarbejdelse af Rådets formål og arbejde. Beslutningen træffes af bestyrelsen, men skal godkendes som særligt annonceret punkt på dagsordenen ved en efterfølgende (om nødvendigt ekstraordinær) generalforsamling højst to måneder efter eksklusionen.

§11 – RÅDETS OPLØSNING

Rådet kan opløses, hvis det vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Hvis Rådet opløses, skal dets midler anvendes i overensstemmelse med dets formål.