pr. 10. marts 2022

§1 – FORMÅL

Dansk Tegneserieråd er et forum for alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for tegneserier. Dansk Tegneserieråd vil arbejde for:

1.1  At højne både den almene og den specialiserede viden om tegneserier i Danmark, samt værdsættelsen af kunstarten som udtryksform og som del af kulturen, endvidere at fungere som rådgivende organ i spørgsmål om tegneserier.

1.2 At bidrage konstruktivt til vilkårene for, og alsidigheden af danske tegneserier samt synligheden af oversatte og uoversatte udenlandske tegneserier i Danmark, eksempelvis gennem arrangementer, publikationer, udstillinger og faste samlinger, politisk og kunstnerisk dialog, m.m.

1.3  At skabe kontakt mellem og fungere som fælles forum for dem, der som tegneserieskabere og -forlæggere, oversættere, forskere, formidlere, forhandlere og alment interesserede beskæftiger sig med tegneserier i Danmark.

1.4  At samarbejde både nationalt og internationalt med organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med tegneserier og relaterede medier/kunstformer, herunder at repræsentere danske tegneserier i udlandet, bl.a. gennem indstilling af danske tegneserier og ophavsmænd til internationale priser og udstillinger og at virke for internationalt samarbejde om tegneserier gennem oplysning, udveksling og udstillingsvirksomhed.

§2 – MEDLEMSSKAB

2.1 Medlemmer er alle der kan gå ind for foreningens formål, enkeltpersoner såvel som foreninger, virksomheder og organisationer med interesse i tegneserier.

2.2  Man er medlem når kontingentet er betalt. Bestyrelsen har ret til at udelukke medlemmer der ikke betaler kontingent.

§3 – BESTYRELSEN

3.1  Bestyrelsen består af forperson og 6 medlemmer samt 2 suppleanter og der tilstræbes at bestyrelsen afspejler så mange faglige kompetencer fra tegneseriebrancen som det er muligt, ligeledes tilstræbes det også at inkludere ikke-tegneseriespecifikke fagligheder der kan komme arbejdet til gode. Der tilstræbes også diversitet i forhold til bestyrelsesmedlemmernes alder, køn, etnicitet og bopæl. .

Forperson vælges på generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af bestyrelsen, men den økonomiske administration kan varetages af et forretningsudvalg (se nedenfor, 3.3)

3.2  Valgperioden er toårig. Hvert år afgår 4 medlemmer, og hvert andet år afgår tillige forpersonen. En forperson eller et bestyrelsesmedlem kan uden tidsbegrænsning genvælges enten i forpersons- eller bestyrelsesmedlemsfunktion. Den nye bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter valget.

3.3  Bestyrelsen vælger næstforperson af sin midte og kan konstituere sig med et forretningsudvalg bestående af forperson, næstforperson og kasserer. Kassereren vælges blandt rådets medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer (inkl. for personen) er til stede.

3.4  Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

3.5 Bestyrelsen kan vælge at lade dele af den økonomiske drift varetages af ekstern person eller virksomhed som ikke behøver at være medlem af foreningen.

§4 – ARBEJDSGRUPPER

4.1  Bestyrelsen kan opfordre medlemmer af foreningen og eksterne kapaciteter til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde.

4.2  Ved nedsættelse af arbejdsgrupper udpeges en kontaktperson i bestyrelsen, som agerer bindeled og sparringspartner med arbejdsgruppen. Kontaktpersonen kan også indgå som medlem af arbejdsgruppen.

§5 – REGNSKAB

5.1  Regnskabsåret er kalenderåret. Det gælder også for medlemskontingent.

§6 – REVISION

6.1  Regnskabet revideres af 1 generalforsamlingsvalgte revisor. Revisorens valgperiode er toårig. Der vælges en revisorsuppleant for en etårig periode.

§7 – DISPOSITIONSRET

7.1  Forretningsudvalget har ret til at indgå administrative og økonomiske aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan give en arbejdsgruppe eller et medlem fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

7.2  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§8 – GENERALFORSAMLING

8.1  Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel og ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer og med en foreløbig følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab ved kassereren

4. Budgetforslag ved kassereren

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7. Valg af a) forperson, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

8.2  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være forpersonen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være udsendt til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.

8.3  Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog et flertal på ¾ af de afgivne stemmer. 

8.4  Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme. Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/virksomhed har 3 stemmer. Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

8.5  Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle den som et fysisk møde.

§9 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

9.1  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det begæres af 1/3 af rådets medlemmer. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§10 – EKSKLUSION

10.1  Eksklusion af et medlem, en organisation eller virksomhed kan besluttes i tilfælde af åbenlys modarbejdelse af Rådets formål og arbejde. Beslutningen træffes af bestyrelsen, men skal godkendes som særligt annonceret punkt på dagsordenen ved en efterfølgende (om nødvendigt ekstraordinær) generalforsamling højst to måneder efter eksklusionen.

§11 – RÅDETS OPLØSNING

11.1  Rådet kan opløses, hvis det vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Hvis Rådet opløses, skal dets midler anvendes i overensstemmelse med dets formål.