Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2010

Hermed præsenteres referatet fra Dansk Tegneserieråds generalforsamling, afholdt i går aftes mandag 29 marts i Filmskolens lokaler på Holmen.

Formand Thomas Thorhauge, kasserer Paw Mathiasen & næstformand Carsten Søndergaard. Foto: Henrik Conradsen

Velkomst ved Gunnar Wille, der har organiseret brug af Filmskolens store sal til generalforsamlingen.

Hernæst velkomst ved rådets formand, Thomas Thorhauge (TT).

Carsten Søndergaard (CS) vælges til dirigent og Johan F. Krarup (JK) til referent.

Årsberetning ved TT:
TT fortæller om bestyrelsens arbejde gennem Tegneserierådets første år, en etableringsfase, hvor bestyrelsen har skullet organisere de mange ideer, planer og visioner, og ikke mindst afstemme med de trods alt begrænsede kræfter.

Bestyrelsen afholder møde en gang om måneden, har sædvanligvis udenlandsdanskerne Steffen P. Maarup og Matthias Wivel med pr. videokonference.

Dernæst gennemgås forskningsområdet. Rikke Cortsen (RS) planlagde afholdelsen af Tegneseriesymposion på Kbhs Universitet den 22. marts, med stort fremmøde. Arrangementet peger fint frem mod det næste forskningsseminar, fredag 21. maj, Kbhs Universitet, der denne gang bliver internationalt og i samarbejde med Komiks.dk. Planlægningen er ikke færdig, men bl.a. kommer den britiske tegneserieformidler Paul Gravett, der er sponsoreret af Dansk Tegneserieråd (DTR). Der arbejdes også på at få enten Chris Ware eller Charles Burns med til dette seminar.

TT indskyder at alle Rådets bestræbelser er underlagt intentionen om at institutionalisere den danske tegneseriekultur, som den eneste vej frem (forskning, museum, uddannelse). Gunnar Wille giver sit besyv med: en institutionalisering er livsvigtig for kunstformen – se bare på dansk film og filmskolen.

Hernæst gennemgår TT museums-tiltaget: Rådets grundlæggende idealvision er et center à la det i Angoulême: multihus med bibliotek, udstillingslokaler, scene, cafe, butik etc. Et sådant vil vi også gerne have i DK, omend måske lidt mindre. Vi arbejder på et oplæg og et bud på rammer, imidlertid har der vist sig en åbning hos en eksisterende institution, men TT kan ikke afsløre hvilken.

Om Tegneserieuddannelsen: Morten Thorning fra Animationsskolen i Viborg arbejder entusiastisk på etableringen af en tegneserieuddannelse og vil gerne snarest muligt have den oprettet i Viborg på Animationsskolen. Det er en langvarig og følsom proces, men Rådet fornemmer at det er overvejende sandsynligt at en sådan vil blive etableret på sigt. Igen indskød Gunnar Wille, at han begejstret støtter op om uddannelsen, i det den ville kunne udstyre studerende på en sådan linje med en lang række kompetencer, som ikke blot ville kunne anvendes til konventionel tegneserieproduktion, men tillige storyboards til film og computerspil m. m. TT replicerede, at det også er Rådets holdning at en tegneserieuddannelse bør tage udgangspunkt i en meget bred og rummelig definition af tegneseriemediet.

Dernæst peger TT på nogle af Rådets uforløste projekter: En hvidbog har rådet ikke lavet for 2009, men der stræbes efter at lave en for 2010. Rammerne for publikationen er ikke endeligt definerede, men der er tale om en fortegnelse over udgivelser, forlag, måske oplag- og salgstal osv.

Rådet ønsker også at komme i dialog med Kunstrådet ang. perspektiver i tegneseriestøtten. Det er svært at se nogen systematisk tænkning i uddelingen af støtte til tegneserier, og Rådet er af den opfattelse at det ville være nyttigt at etablere nogle mål og perspektiver for og med støtten til tegneserier.

Rådet vil også gerne etablere en tegneseriepris à la den tidligere Ping-pris, men heller ikke endeligt afklaret i forhold til en anbefaling. TT bemærkede at det var glædeligt at Kulturministeriets årlige illustratorpris var tilfaldet en tegneserie, nemlig Jakob Strids Strid, men at det på den anden side er beklageligt at de illustrationsbeslægtede prisuddelinger er børnebogsrelaterede. TT nævnte forlaget Vandkunstens meget smukke bog med Per Marquard Otzens teginger fra Politiken som en bog, der i sig selv ikke kan indstilles til en sådan pris, fordi den ikke er en børnebog. Dermed overvejer Rådet ikke bare at anbefale Kulturministeriet en tegneseriepris, men måske en eller flere priser, der tilgodeser væsentlige og mere tidssvarende aspekter af illustration og billedfortælling.

Fremover lover Rådet at arrangere mindst to og gerne fire tegneserierelaterede arrangementer. Et eksempel på et arrangement er ‘tegneseriebeats’ i Vega. Alene i foråret er der fire arrangementer. Der kommer yderligere to i efteråret, det første vil handle om ytringsfrihed og selvcensur (i kølvandet på Muhammed-tegningerne).

Loven om biblioteksafgiften revideres om i foråret. Voksentegneserier kategoriseres ikke som tegneserier, men som skønlitteratur. Dette medfører, at en tegneserieside ‘kun’ tæller som en skønlitterær side iht. til uddeling af bibliotekspenge. Rådet vil forsøge at lave en form for lobbyarbejde for at få ændret denne paragraf, der altså overser skabere af voksentegneserier.

Foto: Henrik Conradsen
Carsten Søndergaard giver ordet til kasserer, Paw Mathiasen (PM).

PM: Regnskabet er overskueligt – det er første regnskabsår. Der er kommet et enkelt institutionsmedlemskab, nemlig Skolebibliotekarforeningen. De to revisorer har godkendt regnskabet.

PM gennemgår budget for 2010

Indkomne forslag: Der er foreslået en vedtægtsændring vedr. repræsentantskab (§4). Det foreslås, at repræsentantskab ikke skal godkendes på generalforsamlingen, men kan vedtages af bestyrelsen alene. Forslaget handler helt enkelt om at Rådet pt. ikke har interesse i at etablere et repræsentantskab, men at der fx i forbindelse med Uddannelsen og Tegneseriemuseet kan opstå situationer, hvor det ville være hensigtsmæssigt at indkalde kapaciteter til at bistå et Råds-initiativ.

Forslaget er annonceret i indkaldelsen til generalforsamlingen, men uden begrundelse. Det foreslås fra salen, at også begrundelsen for forslag af vedtægtsændringer sendes ud pr. mail før fremtidige generalforsamlinger.

Fastsættelse af kontingent for 2011: Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingenter: 200 kr. for enkeltmedlemmer og 1000 kr. for institutioner.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ulf Reese Næsborg og Allan Haverholm træder ud af bestyrelsen. De to udgående medlemmer var ikke til stede, men CS takkede dem begge for et stort og engageret stykke arbejde. Halvdelen af bestyrelsen fortsætter og resten er på valg. Siden alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt sidste år, har man måtte trække lod om, hvem der er på valg: det blev foruden Næsborg og Haverholm, Carsten Søndergaard og Mads Bluhm. Bestyrelsen har opfordret Johan F. Krarup og Louise C. Larsen til at stille op. Ingen stiller op som modkandidater. Søndergaard, Bluhm, Larsen og Krarup er dermed valgt, og modtager salens applaus.

Bestyrelsen består herved af: formand Thomas Thorhauge og medlemmer Louise C. Larsen, Carsten Søndergaard, Matthias Wivel, Steffen P. Maarup, Paw Mathiasen, Mads Bluhm, Marianne Eskebæk Larsen og Johan F. Krarup.

Louise C. Larsen fortæller om sin baggrund: hun er kunsthistoriker og museumsmenneske, og har en baggrund indenfor bladegning og vil gerne arbejde for oprettelsen af et tegneseriemuseum i rådet. Louise har allerede været aktiv i rådets museumsgruppe.

Johan Krarup fortæller om sin baggrund. Han er uddannet filosof, og arbejder som tegneserietegner samt tegneserieunderviser. Der bliver i den forbindelse talt om og spurgt ind til tegneserieuddannelsen og tegneserieundervisning.

Lidt diskussion om tegneserieuddannelsen: En spørger vil gerne sikre sig, at der også gives en teoretisk overbygning på en tegneserieuddannelse. Dette, siger CS, har Animationsskolen taget højde for i deres oplæg. Gunnar Wille siger, at Animationsskolen efterlyser undervisere i historiefortælling. Så problemet er velkendt. Wille siger at den rent akademiske del er et anliggende for universiteter, og ikke en håndværksuddannelse.

Valg af revisor. Kun den ene revisor er på valg: Rikke Platz Cortsen genvælges. Anders Hjort Jørgensen bliver siddende som revisor.

Eventuelt. TT bedes forklare forskellen på ”undervisning” og ”uddannelse”: Uddannelsen er specifik til tegneserietegnere. Undervisningen angår også folke- og gymnasieskoler, samt seminarier.

Spørgsmål ang. Kunststyrelsens uddeling af midler til tegneserier. TT er ved at finde ud af, hvordan man skal gå til de udvalg, der fordeler midlerne. Der er diplomatiet vigtigt, fremhæver han: Det gælder om ikke at lukke døre bag sig.

Gunnar Wille: Kunne man skæve til filmverdenen? Man kunne fx tale med de kulturpolitiske ordfører i Folketinget.
Willes erfaring er, at det tager ti år at lave en uddannelse.

Spørgsmål fra salen: Er der en kommunikationsstrategi?
CS: Rådet har nogle mål, bl.a. et fast nyhedsbrev samt flere månedlige opdateringer på Rådets hjemmeside. Der bliver også udsendt pressemeddelelser, fx i forbindelse med Politikens forlig med en saudiarabisk advokat.

Spørgsmål fra salen: Kunne rådet ikke få nogle kommunikationsstuderende til at lave et udkast til en strategi? TT svarer at det er en god ide, som noteres.

Ikke flere spørgsmål, CS siger tak for i aften.

Dette indlæg har 9 kommentarer

 1. Ida Holst

  Hvor mange mødte op til generalforsamlingen (jeg kunne ikke komme) og hvor mange medlemmer har Dansk Tegneserieråd nu?

 2. Paw Mathiasen

  Der mødte 30 op til generalforsamlingen.
  Dansk Tegneserieråd har pt. 63 medlemmer.
  32 medlemmer fra 2009 har (endnu) ikke fornyet deres medlemskab.

 3. Ida Holst

  Dvs. Dansk Tegneserieråd er på et år gået fra 73 medlemmer til 63 medlemmer.

  Det kunne tyde på, at der ikke er gjort nok for at hverve nye medlemmer. I nyhedsbrevet fra oktober 2009 stod der ellers følgende:

  Hvervning af nye medlemmer

  Bestyrelsen iværksætter i den kommende tid hvervekampagner med henblik på at hverve nye medlemmer, både private medlemmer og virksomheder og institutioner.

  Spørgsmål: Hvilke hvervekampagner blev der sat igang og med hvilket resultat?

  En trykt folder om Dansk Tegneserieråd er under udarbejdelse og tænkes anvendt i forbindelse med rådets arrangementer, Bogmessen i Forum og i bredere distribution via biblioteker og andre institutioner.

  Spørgsmål: Kom denne folder nogensinde? Jeg kan ikke huske at have set nogen til bogforum?

  Rådet vil rette direkte henvendelse til virksomheder, offentlige institutioner og faglige foreninger for at hverve dem som medlemmer.

  Spørgsmål: Hvem blev der rettet henvendelse til og med hvilket resultat?

  Jeg er én af de 32, som ikke har fornyet mit medlemskab, for jeg kan ikke finde ud af hvad der reelt foregår i rådet. Kommunikationen til medlemmerne kunne godt blive bedre. F.eks. kunne det være ønskeligt at referaterne for de månedelige møder bliver gjort tilgængelige på hjemmesiden.

  Især er jeg interesseret i at høre om oprettelsen af et tegneseriemuseum, men i nyhedsbrevet fra marts 2010 står der kun, at en projektplan er under udarbejdelse. Men hvad er der sket på dette felt i det seneste år?

 4. Carsten Søndergaard

  Dansk Tegneserieråd har over 100 medlemmer, nogle har blot endnu ikke fornyet medlemskabet for 2010. Der indmelder sig løbende nye medlemmer, og også på den netop afholdte generalforsamling kom der nye indmeldelser.

  Jo, der blev lavet en trykt folder, som blandt andet blev brugt i forbindelse med Bogforum. Hensigten er at lave en mere udførlig folder, som blandt andet skal distribueres via bibliotekerne, hvilket også blev nævnt under generalforsamlingen. Hvervekampagnen over for institutioner m.v. er endnu ikke iværksat, men forventes at blive det snarest. Som det fremgår af ovenstående referat, arbejdes der i det hele taget på at fastlægge en kommunikationsstrategi, hyppigere nyhedsbreve m.v. og måske i samarbejde med kommunikationsstuderende.

  Referater fra de månedlige bestyrelsesmøder er af naturlige grunde ikke offentligt tilgængelige i sig selv, men danner selvfølgelig baggrund for nyhedsbreve og de meddelelser om arrangementer, tiltag og udmeldinger, som allerede forekommer på rådets hjemmeside.

  Til dit spørgsmål om oprettelsen af et tegneseriemuseum/videnscenter, henvises til ovenstående referat, hvoraf det fremgår, at rådet arbejder på at fastlægge rammerne og udforme et oplæg, og at der også er en åbning hos en eksisterende institution, som imidlertid endnu ikke af politiske grunde kan offentliggøres. Museumsspørgsmålet må endvidere siges at være blevet styrket yderligere ved Louise C. Larsens indtrædelse i bestyrelsen.

 5. Ida Holst

  Jeg kan godt se, at I arbejder på en masse, og jeg glæder mig til at følge resultaterne fra sidelinjen.

 6. Mikael Tuxen

  Jeg tror den må være smuttet med at få opdateret listen over bestyrelsesmedlemmer, jeg kunne ihvertfald ikke finde de nye medlemmer derinde.

 7. Ida Holst

  Jeg er sikker på, at de arbejder på opdateringen Mikael 😉

 8. Carsten Søndergaard

  Som det fremgår af ovenstående referat, er Louise C. Larsen og Johan F. Krarup indtrådt i bestyrelsen i stedet for Allan Haverholm og Ulf Reese Næsborg. Den kommende bestyrelse er således ikke ukendt.

  Det er nødvendigt at afholde et bestyrelsesmøde, for at den nye bestyrelse kan konstituere sig. Derefter vil listen blive opdateret.

 9. Matthias

  Den ny bestyrelse har nu afholdt sit konstituerende møde og oversigten her på hjemmesiden er blevet opdateret.

Skriv et svar