Dansk Tegneserieråds nyhedsbrev, April 2009

1. Dansk Tegneserieråd stiftet

Dansk Tegneserieråd blev stiftet ved en velbesøgt stiftende generalforsamling 26. marts 2009.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store forhåndsinteresse for rådet og det overvældende fremmøde til generalforsamlingen. 64 mennesker meldte sig ind på stedet, og efterfølgende er det via hjemmesiden http://www.dansktegneserieraad.dk blevet muligt for andre at melde sig ind.

Kontingentet for kalenderåret 2009 er fastsat til 200 kr. for enkeltmedlemmer og 1000 kr. for virksomheder og organisationer. Medlemmerne opfordres til at animere så mange som muligt til at støtte rådets virke ved at melde sig ind.

2. Bestyrelsens konstituering

På den stiftende generalforsamling blev Thomas Thorhauge valgt til formand, mens Allan Haverholm, Marianne Eskebæk Larsen, Paw Mathiasen, Steffen P. Maarup, Carsten Søndergaard og Matthias Wivel blev valgt til bestyrelsen. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Mads Bluhm og Ulf Reese Næsborg, mens Anders Hjorth-Jørgensen og Rikke Cortsen blev valgt som revisorer.

Bestyrelsen har på sit første bestyrelsesmøde 30. marts konstitueret sig med Carsten Søndergaard som næstformand og Paw Mathiasen som kasserer.

3. Primære fokusområder og nedsættelse af arbejdsgrupper

På Dansk Tegneserieråds første bestyrelsesmøde blev det besluttet at udpege foreløbig fire vigtige fokusområder, som rådet umiddelbart vil undersøge nærmere:

* Etablering af en tegneserieskaberuddannelse

* Etablering af et tegneseriemuseum / tegneserievidenscenter

* Etablering af en officiel tegneseriepris

* Udarbejdelse af en hvidbog om tegneseriens aktuelle status

Det blev vedtaget snarest at nedsætte arbejdsgrupper til nærmere undersøgelse af disse punkter. Arbejdsgrupperne kan sammensættes af medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af rådet, men også mennesker uden for rådet.

Alle med lyst og kvalifikationer til at gøre en indsats opfordres til at melde sig til arbejdsgrupperne. Bestyrelsen ønsker smidige og handlekraftige arbejdsgrupper og foretager den endelige sammensætning.

Tilmelding til arbejdsgrupper på info at dansktegneserieraad punktum dk

4. Etablering af en tegneserieskaberuddannelse

Arbejdsgruppen skal definere krav og ønsker til en fremtidig tegneserieskaberuddannelse og arbejde målrettet på at komme i dialog med uddannelsesinstitutioner, som kan tænkes at etablere uddannelsen.

Rådet har allerede modtaget uopfordrede henvendelser fra Designskolen i Kolding og Animationsværkstedet i Viborg, der begge er ivrige for at komme i dialog med rådet. Der tages endvidere kontakt til eksisterende tegneserieskaberuddannelser i andre lande med henblik på at indsamle viden om deres virke og eventuelt fremtidigt samarbejde.

Arbejdsgruppens målsætning er at fastholde og koordinere, at en tegneserieskaberuddannelse etableres med henblik på at løfte niveauet for danske tegneserieskabere og dermed danske tegneserier.

5. Etablering af et tegneseriemuseum / tegneserievidenscenter

Bestyrelsen ønsker at sikre, at Danmark får et levende tegneseriemuseeum, og at der etableres et videnscenter om tegneserier. I første omgang undersøges det nærmere, om de to ting kan og skal være en fælles institution, og om der yderligere kan kobles et egentligt tegneseriebibliotek med udlån til.

Arbejdsgruppen skal deltage i definitionen af målsætningen og derefter indgå i dialog med relevante instanser med henblik på at etablere museet / videnscentret.

Dansk Tegneserieråd har allerede fået henvendelse fra offentlige myndigheder og virksomheder, der er interesseret i at diskutere emnet. I sammenhængen indgår naturligvis også overvejelser om at lade Anders Hjorth-Jørgensens eksisterende Tegneseriemuseet i Danmark være med til at danne grundlag for et fremtidigt moderne, levende og udadvendt center for tegneserier.

6. Etablering af en officiel dansk tegneseriepris

Bestyrelsen ønsker, at Danmark får en stor og officiel årlig tegneseriehæderspris i kulturministerielt regi.

Arbejdsgruppen skal definere og formulere prisens basis og formål og sikre, at den etableres i det mest hensigtsmæssige regi.

7. Udarbejdelse af en hvidbog om tegneseriens status

Bestyrelsen ønsker at indsamle information og opbygge statistiske data, der kan give både inden- og udenforstående et klart billede af tegneseriens udbredelse, vilkår og udvikling i Danmark med henblik på at fremme forståelsen for og opmærksomheden om tegneserien.

Arbejdsgruppens formål er i første omgang at definere hvidbogens indhold og omfang og derefter iværksætte en rullende indsamling af data, der kan offentliggøres årligt.

8. Øvrigt

Bestyrelsen har kunnet glæde sig over en række meget positive henvendelser fra både privatpersoner, organisationer og virksomheder, som ønsker at komme i dialog med rådet. Alle henvendelser vil blive fulgt op, og rådet imødekommer gerne mange flere henvendelser.

Bestyrelsen har iværksat udarbejdelsen af en officiel logo for Dansk Tegneserieråd, som forhåbentlig snart vil kunne ses på rådets hjemmeside.

Skriv et svar