Indkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010

Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling.

Den afholdes mandag den 29. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 Kbh K.
[se på kort] [tilmeld dig via Facebook]

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning


3. Regnskab ved kassereren


4. Budgetforslag ved kassereren


5. Indkomne forslag


Dansk Tegneserieråds bestyrelse foreslår at ændre §4 – REPRÆSENTANTSKABET fra følgende formulering:
”Bestyrelsen kan efter mandat fra generalforsamlingen opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”
til:
”Bestyrelsen kan opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år


7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant

Fire bestyrelsesmedlemmers valgperiode slutter: Allan Haverholm, Ulf Reese Næsborg, Mads Bluhm og Carsten Søndergaard. Mads Bluhm og Carsten Søndergaard genopstiller. Johan F. Krarup og Louise C. Larsen stiller op til bestyrelsen. Alle medlemmer af Tegneserierådet kan opstille til valg til bestyrelsen.

8. Eventuelt
Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at melde sig ind eller forny sit medlemsskab i Dansk Tegneserieråd (kr. 200 for enkeltpersoner/kr. 1.000 for virksomheder og institutioner), og dermed bl.a. have stemmeret.

Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/ virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme. 
Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

Nyhedsbrev marts 2010
I det år der er gået siden Dansk Tegneserieråds stiftelse i marts 2009, har det været bredt engageret i græsrodsarbejde i dansk tegneseriekultur. Hermed følger en kort statusrapport for hvert af Rådets fokusområder:

1. Tegneserieskaberuddannelse
Rådet har i årets løb bistået The Animation Workshop i Viborg i oprettelsen af en ambitiøs, SU-berettiget tegneserieskaberuddannelse. Skolen vil snarligt præsentere programmet og informere om hvornår det første optag af studerende vil finde sted. For mere information kontakt Allan Haverholm

2. Oprettelsen af en tegneseriemuseum/ tegneserievidenscenter
Rådet har oprettet en arbejdsgruppe for oprettelsen af et nationalt museum og videnscenter for tegneserier. En projektplan er under udarbejdelse. For mere information kontakt Thomas Thorhauge

3. Hvidbog om tegneseriens status
Det er Rådets ambition årligt at kunne præsentere en registrant over danske tegneserieudgivelser. Projektet er stadig i opstartsfasen. For mere information kontakt Carsten Søndergaard

4. Tegneserier i undervisningen
Arbejdsgruppen for undervisning i tegneserier og brug af tegneserier i undervisningen i folke- og gymnasieskolerne er i gang med at udarbejde et omfattende undervisningsmateriale til brug for skolerne, i første omgang til brug på skolernes fælles portal emu.dk. For mere information kontakt Marianne Eskebæk Larsen

5. Forskning i tegneserier
Rådet har foranstaltet en længere række tiltag på dette område. Ph.D.-studerende på Institut for Kunst- og Kulturstudier (IKK) Rikke Cortsen leder i igangværende semester et undervisningsforløb i tegneserier og mandag d. 22. marts afholdtes et velbesøgt symposium for danske tegneserieforskere.

Fra det danske symposium på IKK. Foto: Thomas Thorhauge

Dette foregår i samarbejde med tegneseriefestivalen Komiks.dk og de studerende, der har fulgt kurset vil aflægge deres eksamen på selve festivalen med fri adgang for alle.

Dertil kommer en stor international endagskonference på IKK fredag d. 21 maj, lige før Komiks.dk, hvor en række udenlandske akademikere vil præsentere deres forskning. Dagen vil også blive besøgt af en af festivalens internationale gæster til en samtale på scenen om sit arbejde. For mere information kontakt Matthias Wivel

6. Arrangementer
I efteråret arrangerede rådet en tegneseriesalon, hvor et panel bestående af fremtrædende danske kritikere tog pulsen på tegneseriekulturen lige nu. Næste salon, planlagt til efteråret vil fokusere på ytrings- og pressefrihed i forhold til tegninger.

Her til foråret er det endvidere rådet en ære for første gang i Danmark at kunne præsentere Tegneseriebeats i samarbejde med musikhuset Vega i København. Tre tegnere, Philip Ytournel (Politiken), Christoffer Zieler (Weekendavisen) og Rikke Villadsen vil tegne live til musik af DJ M. Dejean (Stylus Force/Phobos Peepl). Intet er aftalt på forhånd. Næsten… Det foregår onsdag den 31. marts 2010 kl. 20.00-23.00 på Ideal Bar, Vesterbro.

Til næste udgave af Tegneseriebeats, sidst i april, vil den amerikanske tegner Ron Regé Jr. (Piger mod smerte) optræde sammen med medlemmer af bandet Mew. For mere information kontakt Marianne Eskebæk Larsen

7. Rådets hjemmeside
Dansk Tegneserieråds hjemmeside opdateres løbende med nyheder med relevans for dansk tegneseriekultur. I løbet af de seneste måneder har vi endvidere kunne præsentere en udførlig hensigtserklæring for rådet samt formand Thomas Thorhauges syn på den verserende ytringsfrihedsdebat efter drabsforsøget på Muhammedtegneren Kurt Westergaard og Ugebrevet A4s omdiskuterede rapport om selvcensur i de danske medier, og Rådets kommentar til dagbladet Politikens forlig med en gruppe af muslimske organisationer vedrørende avisens publikation af Westergaards tegning. For mere information kontakt Matthias Wivel

8. Officiel dansk tegneseriepris
Planerne for oprettelse af en officiel årlig tegneseriehæderspris i kulturministerielt regi er fortsat i opstartsfasen. For mere information kontakt Steffen P. Maarup

9. Kulturstøtte
Rådet holder opmærksomt øje med Kunstrådets uddelinger af støtte til tegneserieskabere og tegneserieprojekter. På vores hjemmeside kan man læse en opgørelse for de bemærkelsesværdigt omfattende uddelinger i 2009.

Dansk Tegneserieråds bestyrelse håber på et konstruktivt og givtigt 2010 og hilser bidrag, forslag og frivilligt arbejde fra medlemmerne velkommen. Vi ses forhåbentlig på generalforsamlingen!

Skriv et svar