Indkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010

Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling.

Den afholdes mandag den 29. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 Kbh K.
[se på kort] [tilmeld dig via Facebook]

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning


3. Regnskab ved kassereren


4. Budgetforslag ved kassereren


5. Indkomne forslag


Dansk Tegneserieråds bestyrelse foreslår at ændre §4 – REPRÆSENTANTSKABET fra følgende formulering:
”Bestyrelsen kan efter mandat fra generalforsamlingen opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”
til:
”Bestyrelsen kan opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år


7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant

Fire bestyrelsesmedlemmers valgperiode slutter: Allan Haverholm, Ulf Reese Næsborg, Mads Bluhm og Carsten Søndergaard. Mads Bluhm og Carsten Søndergaard genopstiller. Johan F. Krarup og Louise C. Larsen stiller op til bestyrelsen. Alle medlemmer af Tegneserierådet kan opstille til valg til bestyrelsen.

8. Eventuelt
Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at melde sig ind eller forny sit medlemsskab i Dansk Tegneserieråd (kr. 200 for enkeltpersoner/kr. 1.000 for virksomheder og institutioner), og dermed bl.a. have stemmeret.

Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/ virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme. 
Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

Nyhedsbrev marts 2010
I det år der er gået siden Dansk Tegneserieråds stiftelse i marts 2009, har det været bredt engageret i græsrodsarbejde i dansk tegneseriekultur. Hermed følger en kort statusrapport for hvert af Rådets fokusområder: (mere…)

Fortsæt med at læseIndkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010