You are currently viewing Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2013 – referat
Fra generalforsamlingen i 2013

Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2013 – referat

Formand Thomas Thorhauge (th.) fremlægger, mens næstformand Carsten Søndergaard (tv.) styrer slagets gang

Årets generalforsamling afholdtes d. 4. april 2013 på Blågårdens Bibliotek i København. Hermed følger referat af mødet.

Valg af referent (Steffen Rayburn-Maarup) og ordstyrer (Carsten Søndergaard)

Årsberetning ved formand Thomas Thorhauge, suppleret af andre bestyrelsesmedlemmer

Under overskriften ”2012 var et fantastisk år for tegneserien” blev årets begivenheder gennemgået.

Afholdelsen af Pingceremonien var et vellykket arrangement med alt udsolgt. Prisen blev arrangeret i Nummer 9s regi, men sat i søen af Dansk Tegneserieråd. Igen i år står samme arbejdsgruppe bag.

Dansk Tegneserieråd blev præsenteret på Oslo Comics Expo ved Matthias Wivel (sammen med bl.a. Frederik Strömberg, som præsenterede det svenske Seriefremjändet). Rådet er gennem sit samarbejde med særligt det Finske tegneserieselskab blevet del af et baltisk netværk, der også omfatter Baltikum, Tyskland og Holland.

Medlemmer til generalforsamlingen

Tegneseriespeak på Roskilde. Endnu et vellykket arrangement, trods festivalens introduktion af et musikforbud. Dette forbud fastholdes i 2013, og reglerne for eksterne arrangementer er blevet yderligere skærpet, så Tegneseriespeak gentages ikke i år.

Marianne Eskebæk Larsen redigerede Unge Pædagogers temanummer om tegneseriedidaktik. Der er overhovedet et stort potentiale i og stor efterspørgsel efter tegneserieundervisning; Thomas Thorhauge nævnte også Gyldendals Dansk i dybden om graphic novels.

Dansk Tegneserieråd havde en specielt tegneserieområde lige ved indgangen på Bogforum sammen med flere andre aktører. Særligt tegnevæggen var et samlestykke.

Tegneserieuddannelsen på The Animation Workshop i Viborg blev efter hårdt arbejde, der kulminerede i 2012, en realitet i år.

Anders Hjorth-Jørgensens samling i Tegneseriemuseet i Danmark overgik til Storm P. Museet. Det sket først fficielt i år, men benarbejdet blev gjort i 2012.

Dansk Tegneserieråd har nu for tredje gang udarbejdet en hvidbog over årets tegneserier i Danmark. Det er endnu vanskeligt at påpege signifikante udviklinger med så kort historik og så små tal, men tendenser kan dog spores (se her).

Bestyrelsesmedlemmer fra venstre: Paw Mathiasen (afgående), Marianne Eskebæk Larsen og Matthias Wivel

Rådets kommunikation fik et løft i 2012, særligt takket være det nye bestyrelsesmedlem Stine Spedsbjerg. Det er udelukkende tidspres og stress, der gør, hvis rådet ikke altid går ind i alle de diskussioner, man kunne ønske.

Et eksempel på god kommunikation var fx dansk tegneseries 100-års-jubilæum, hvor rådet var med til at få sagen til at brænde stærkt igennem i medierne – desuagtet at man kan så tvivl om, hvorvidt dansk tegneserie nu rent faktisk er præcis 100 år gammel.

Tegneserieforskningen kører på skinner. Dansk Tegneserieråd var i 2010 med ved stiftelsen af Nordic Network for Comics Research, der nu kører for fuld kraft i eget regi. Medkoordinator Rikke Platz Cortsen blev i øvrigt Danmarks tredje danske ph.d. i tegneserier i 2012.

Dansk Tegneserieråds bestyrelse ønsker fortsat at få oprettet et sekretariat med mindst én ansat, til fremme for tegneserien, i samarbejde med Copenhagen Comics. De store ansøgninger, som rådet havde ude, er desværre ikke gået igennem. Men der arbejdes fortsat med dette mål. Det finske tegneserieselskab fx får fast statsstøtte, netop med et sådant sekretariat.

Også den kulturministerielle pris arbejdes der på. Dens umiddelbare pendant, Illustratorprisen, er problematisk, eftersom tegneserier kan modtage den, men kun de, der helt eller delvist er rettet til børn.

Formanden udtrykte endelig et ønske om mere aktiv deltagelse af rådets medlemmer og om flere arrangementer, med eller uden fundraising.

Regnskab for 2012 og budget for 2013 blev fremlagt af kasserer Paw Mathiasen. Begge godkendtes uden indvendinger.

Dette blev fulgt af en diskussion om, hvordan rådets medlemstal kan øges.

Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent ved kasserer Paw Mathiasen.
Igen i 2014 er prisen uændret: 200 kr for private og 1000 kr for institutioner.

Medlemmerne

Forslag til vedtægtsændring fremsat af Steffen Rayburn-Maarup.

Ordlyden i vedtægternes §3.3 er i øjeblikket:

Bestyrelsen vælger næstformand og kasserer af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer (inkl. formanden) er til stede.

Bestyrelsen ønskede at ændre teksten til:

Bestyrelsen vælger næstformand af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen. Kassereren vælges blandt rådets medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer (inkl. formanden) er til stede.

Forslaget skyldes, at den nuværende kasserer Paw Mathiasen træder ud af bestyrelsen, men har tilbudt at fortsætte som kasserer.

Der var ingen indvendinger, så vedtægtsændringen blev godkendt.

Valg til bestyrelsen
Paw Mathiasen trådte ud af bestyrelsen. Marianne Eskebæk Larsen, Steffen Rayburn-Maarup og Matthias Wivel var på valg og genopstillede. Pernille Arvedsen stillede op til valg. Da der ikke var øvrige kandidater, blev alle opstillede valgt.

Pernille Arvedsen arbejder som redaktionssekretær på branchebladet Bogmarkedet og har været medlem af rådet siden dets begyndelse.

Valg af revisor
Revisorsuppleant Rikke Platz Cortsen var på valg. Ingen andre stillede op, og hun blev genvalgt.

Spørgsmål fra salen

“Vil Hvidbogen på sigt blive udvidet, bla. med formandens beretning?”

Svar: Det har vi i bestyrelsen et ønske om, men tid og kræfter rækker ikke altid. Rådets medlemmer opfordres til at bistå med arbejdet.

“Hvad er strategien for at få flere medlemmer?”

Svar: En hvervekampagne, særligt henvendt til institutioner. Institutioner skal som tak have en plakat, som Mårdøn Smet har sagt ja til at tegne.
Mårdøn Smet foreslog, at personlige henvendelser kan være en god taktik. At finde hververe og målrette henvendelser.
Ingo Milton foreslog, at der angives kontonummer på mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.
Thomas Berger: Kan der bruges PBS? Det skal være besværligt at melde sig ud. Eventuelt PayPal?

Anders Hjorth-Jørgensen: “Skal Dansk Tegneserieråd med på Copenhagen Comics? Det vil være et godt sted at hverve branchefolk.”

Svar: Bestyrelsens medlemmer har allerede travlt med andre ting på festivalen, og en tom stand er ikke befordrende, så det overvejes stadig, hvordan rådet skal være til stede.
Mads Bluhm: Copenhagen Comics vil have en stand i Faraos Cigarer fire lørdage op til festivalen – rådet kunne gøre noget tilsvarende.

“Kunne man i stedet for en kulturministeriel pris arbejde for en fælles nordisk tegneseriepris, i stil med Nordisk Råds nye børnebogspris?”

Svar: Ikke umuligt. Finnerne har vist nok allerede nogle planer, som vi i givet fald kan deltage i.

Herefter uddeltes hvidbogen til medlemmerne.

Tak for i aften!

Den nyvalgte bestyrelse + revisorer. Bagest fra venstre: Mads Bluhm, Stine Spedsberg, Matthias Wivel, Marianne Eskebæk Larsen, Thomas Thorhauge, Rikke Platz Cortsen, Anders Hjorth-Jørgensen; forest: Steffen Rayburn-Maarup, Carsten Søndergaard, Pernille Arvedsen

Fotos v. Henrik Conradsen og Matthias Wivel.

Skriv et svar