Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Tegneserieråd


Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling.

Den afholdes tirsdag den 22. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 København K

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning


3. Regnskab ved kassereren


4. Budgetforslag ved kassereren


5. Indkomne forslag


6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år


7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant.
Fire bestyrelsesmedlemmers valgperiode slutter: Thomas Thorhauge, Marianne Eskebæk Larsen, Matthias Wivel, Steffen Maarup og Paw Mathiasen. Alle genopstiller. Alle medlemmer af Tegneserierådet kan opstille til valg til bestyrelsen.

8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og vil blive udsendt til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at melde sig ind eller forny sit medlemsskab i Dansk Tegneserieråd (kr. 200 for enkeltpersoner/kr. 1.000 for virksomheder og institutioner), og dermed bl.a. have stemmeret.

Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/ virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme.
Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

Skriv et svar