Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2014 – referat

Fhv. og nuværende formænd: Thomas Thorhauge og Stine Spedsbjerg
Fhv. og nuværende formænd: Thomas Thorhauge og Stine Spedsbjerg

Ved Pernille Arvedsen
Dansk Tegneserieråd årlige generalforsamling blev afholdt den 18. marts 2014 på Storm P. Museet i København. Ca. fyrre medlemmer var til stede. Her følger aftenens referat.

Afgående formand Thomas Thorhauge bød velkommen og præsenterede dagsordenen til den sjette generalforsamling i Dansk Tegneserieråd (DTR):

 • Årsberetning
 • Regnskab og budget
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Evt. spørgsmål fra salen
 • Næstformand Carsten Søndergaard var ordstyrer.

  Thorhauge beretter
  Thorhauge beretter

  ÅRSBERETNING

  Formanden lagde ud med en gennemgang af rådets formål, der lyder, som følger:

  -At højne både den almene og den specialiserede viden om tegneserier, og således styrke både formidling af og forskning i tegneserier

  -At bidrage konstruktivt til skabelsen af, vilkårene for og alsidigheden af danske tegneserier og danske tegneserieudgivelser, samt tilgængeligheden af udenlandske tegneserier i Danmark gennem bl.a. publikationer og udstillinger

  -At skabe kontakt mellem og fungere som fælles forum for alle med privat såvel som professionel interesse i tegneserier

  -At samarbejde både nationalt og internationalt med organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med tegneserier og relaterede medier/kunstformer

  Status for Tegneserieuddannelsen:
  2013 åbnede tegneserieuddannelsen, den fireårige professionsbachelor i Grafisk Fortælling på VIP University College. 20 elever startede. Dansk Tegneserieråd var medvirkende til etableringen af uddannelsen, der alt i alt var en relativ hurtig proces. Forhåbningen er at uddannelsen kommer til at udgøre et grundlæggende element i institutionaliseringen af tegneserien i Danmark. Inspirereret af dansk films opsving som en direkte afledning af Filminstituttet, er det Dansk Tegneserieråds ønske og sigte at arbejde for lignende processer og henimod lignende endemål.

  Pingprisen
  v. Ida Dybdahl (medlem af Pingpriskomiteen)

  Pingpriskomiteen er i gang med at forberede den tredje Pingprisfest, der er sat til at finde sted den 7. juni og i VEGA. Til april starter en intensiv pressekavalkade og man har igen i år Anders Lund Madsen med allerede fra opløbet.

  Eftersom der er flere penge på budgettet i år, er der lagt an til en større og endnu festligere begivenhed.

  Ny Ping-pris: Årets journalistiske tegner. Pingpriskomiteen har opfordret alle ’journalistiske tegnere’ til at indstille sig selv. Der indsendes 5-10 tegninger til hjælp for nominørkorpset, der dog ikke er forpligtet til at vælge på basis af dette materiale. Fem nominerede findes og en vinder kåres. En tilsvarende dansk pris findes ikke.

  Der blev spurgt ind til formuleringen og til indstillingsproceduren, der kunne lyde som om man nominerer sig selv. Dette er ikke tilfældet: det indsendte materiale er kun til hjælp, fordi opgaven med at monitorere opbuddet af danske bladtegninger, blogs, mv. er for stor for nominørkorpset og Ping-komiteen at løfte.

  Medlemmer bagest i lokalet
  Medlemmer bagest i lokalet

  Hvidbog
  v. Steffen Maarup (redaktør af Hvidbogen)

  Hvidbogen er forsinket og kunne derfor ikke blive uddelt til generalforsamlingen. DTR forventer at kunne sende den til medlemmerne i løbet af april.

  Tegneserier i ugeblade er en ny kategori.

  Hertil vil der som noget nyt være ni interviews med forskellige branchefolk. Interviewer er Thomas Berger.

  Der er udgivet i alt 200 danske og oversatte udgivelser i 2013, hvilket er bedre end sidste år, men ikke helt på niveau med 2010.

  Steffen glæder sig over udvidelsen med journalistisk stof, men påpeger at Hvidbogen, trods det at hovedbestanddelen hidtil har bestået af tørre tal, alle år har været ”dejligt debatskabende”.

  Copenhagen Comics
  v. Mads Bluhm (formand for CC)

  Copenhagen Comics 2013 var den hidtil bedste festival – både hvad angår antal besøgende, arrangementsudbud, udenlandske besøg og økonomi.

  Mads Bluhm meddeler at en stor del af bestyrelsen i Copenhagen Comics har valgt at trække sig tilbage fra arbejdet med at arrangere den næste omgang af Danmarks største tegneseriefestival. Det gør det vanskeligt at arrangere en ny festival i 2015. Derfor er det bestyrelsens indstilling, at en opfølger til succesen fra 2013 bliver planlagt til 2016 i stedet. Fem personer træder ud af bestyrelsen, mens formand Mads Bluhm ønsker at fortsætte. Der er generalforsamling indenfor den nærmeste fremtid og DTR opfordrer til at man tropper op og melder sig som frivillig arbejdskraft.

  Storm P. Museets Iben Overgaard
  Storm P. Museets Iben Overgaard

  Storm P. Museet
  v. Iben Overgaard (Dirktør og Udviklingschef for Storm P. Museet)

  Anders Hjorth-Jørgensens samling er næsten kommet på plads. Overtagelsen skete i februar 2013 og i marts 2014 blev lokalerne endelig klar. Man forventer at samlingen vil være til rådighed i slutningen af marts 2014.

  Andre samlere har udbedt sig en mangelliste, så de kan supplere op.

  Museet forsøger at lave aftaler med de forskellige forlag, således at samlingen kan blive løbende opdateret.

  Der arbejdes på en aftale med Frederiksberg Bibliotek om en ordning med to frivillige bibliotekarer. De skal digitalisere samlingen, således at eventuelle brugere kan se, hvad der er til rådighed.

  I det hele taget arbejder museet på at sætte samlingen i spil på bedste vis og man erkender, at der er tale om en længere proces.

  Storm P. Museet arbejder desuden for i det hele taget at inddrage tegneseriefænomenet på formidlingsdelen – mao: der vil komme mange flere tegneserieudstillinger.

  Der arbejdes på etablering af netværk med andre lignende museer i Europa, således at man kan samarbejde på tværs af grænserne om tegneseriefænomenet.

  Anders Hjorth-Jørgensen opfordrer til, at man forærer eventuelle gamle originaltegninger til museet. PIB har en donation på trapperne og Jesper Nystad har også foræret nogle originaltegninger.

  Iben Overgaard takker og slutter med følgende bemærkning:

  ”Husk på, det er jeres museum. Det er vores drøm, at museet også repræsenterer det levende tegnerseriefelt – Museet skal holdes levende med de aktive udøvere.”

  Arrangementer
  v. Thomas Thorhauge

  2013 har budt på stort arrangement på BogForum, på Copenhagen Comics samt Akademisk dag på Københavns universitet.

  De løbende kortsigtede projekter har der ikke været stort af i det forgangne år, men det er ambitionen at lave mere af det.

  DTR er blevet tilbudt plads på BogForum igen i år. Det betyder, at vi har god tid til at forberede noget meningsfuldt. Vi skal beslutte os for hvad vi skal derude. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe og DTR opfordrer sine medlemmer til at tage del.

  Fantasks Søren Pedersen og historiker og arkivar Anders Hjorth-Jørgensen
  Fantasks Søren Pedersen og historiker og arkivar Anders Hjorth-Jørgensen

  Diverse

  Kommunikationen er blevet bedre. Løbende nyhedsbreve, julekort mv.

  Hvervekampagnen er sat midlertid i bero, pga. nogle problemer med at få Betalingsservice til at fungere. En kafkask rejse.

  Ambitionen er flere medlemmer og flere medlemsfordele.


  Formandens sidste ord

  Thomas Thorhauge takker for de fem år som formand. Han vil fortsætte i bestyrelsen, men synes, at det er tid til nye, friske kræfter i formandsstolen. Nye synsvinkler.

  TT glæder sig over alt det, der indtil videre er blevet udrettet i DTR og drømmer om flere bedrifter og landevindinger. Han peger på organisering og institutionalisering som de væsentligste virkemidler i styrkelsen af tegneserien.

  TT glæder sig over alt det frivillige arbejde, der er blevet og bliver lagt for dagen. Tegneseriefolket, dets udøvere og interessenter, er visionære og energiske folk. TT ser et kæmpe potentiale i tegneseriekulturen. Der er commitment, glæde og samarbejde.


  ”Det kan blive til så meget mere, men det kræver at flere finder ressourcerne frem og at vi gør tingene sammen,”
  var TTs sidste bemærkning som formand.


  Regnskab

  Kasserer, Paw Mathiasen, kunne ikke komme, hvorfor regnskabet blev fremlagt ved revisor Anders Hjorth-Jørgensen.


  Budget

  Ligeledes fremlagt af Anders Hjorth-Jørgensen. Godkendt af medlemmerne.

  Copenhagen Comics' Mads Bluhm med talebobbel
  Copenhagen Comics’ Mads Bluhm med talebobbel

  Indkomne forslag

  Indkommet forslag fra Anders Christian Sivebæk om en indsats overfor bibliotekerne. Fx forsyne dem med emnelister over relevante tegneserier. Rundrejse med visning af sæsonens udgivelser. Mads Bluhm gør allerede dette på Sjælland.

  Fastsættelse af kontingent

  200 kr. for enkeltmedlemmer

  1000 kr. for institutioner.

  Der er kommet et par nye institutionsmedlemskaber.

  Der er planer om at producere en plakat til institutioner – den er på vej, men med forsinkelse.

  PAUSE


  VALG AF FORMAND

  Stine Spedtsberg Spedsbjerg, der var indstillet af bestyrelsen, blev valgt som ny formand. Der var ingen modkandidater.

  Hvem er Stine?

  Stine har været medlem af bestyrelsen i to år. Hun er uddannet journalist og står bag Stinestregen. Hertil har Stine striber i en række medier.

  Stine sagde:

  ”Tegneserier er det bedste medie i verden, Jeg vil gerne medvirke til at udbrede tegneserien. Der er mange af DTRs mål, der er kommet i hus, og et formandsskifte er en god anledning til at sætte sig nogle nye og store mål.

  Den visuelle kommunikation er i vækst samtidig med at der er færre tegneserierlæsere end tidligere – den cirkel vil jeg gerne være med til at bryde.”


  VALG AF BESTYRELSE

  Mads Bluhm, Carsten Søndergaard og Ida Dybdahl genopstillede og blev genvalgt. Stine Spedtsberg Spedsbjerg var ikke på valg, fordi hun blev formand. Thomas Thorhauge genopstillede og blev genvalgt som menigt medlem. Der var ingen andre stillere.

  Revisorsuppleant: Rikke Cortzen genopstillede og blev genvalgt. Der var ingen andre stillere.

  Øvrige medlemmer af bestyrelsen, Marianne Eskebæk, Steffen Maarup, Matthias Wivel og Pernille Arvedsen, fortsætter.

  Revisor Anders Hjorth-Jørgensen fortsætter også.

  Den ny formand, Stine Spedsbjerg i samtale
  Den ny formand, Stine Spedsbjerg i samtale

  Eventuelt

  Der var forslag om en større bestyrelse.

  Det blev bemærket at medlemstallet er faldet en anelse siden stiftelsen.

  Følgende udvalg er aktive og DTR opfordrer til aktiv deltagelse:

  Hvidbogsudvalg

  Arrangementsudvalg

  Hverveudvalg

  Søge støtte-udvalg (Erik Petri foreslog at man undersøgte ophavsretsfonden som mulig sponsor).

  BogForumudvalg

  Man efterlyste et arrangement med udgangspunkt i ny Tintin-antologi fra TORS-instituttet på KU. Det arbejdes der på.

  Og således sluttede en god generalforsamling på Storm P. Museet på Frederiksberg.

  Fotos: Henrik Conradsen

  Skriv et svar